Skolans huvudmannaskap : En studie med fokus på lärares attityder till ett eventuellt återförstatligande

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

Sammanfattning: Studien ämnar att belysa de attityder som lärare genom sin yrkesprofession besitter angående skolans huvudmannaskap, lärrarollen i förändring samt lärares syn på eleverna. Introduktionen utgörs av aktuella politiska debatter 2013 och 2014 huruvida skolan bör vara statligt styrd eller inte. Eftersom det är lärares yrkesprofession som kommer i direkt anslutning till de reformer som politiker driver på skolan är det relevant att undersöka dessa åsikter. Bakgrunden till decentraliseringen härrör från de samhällsförändringar som påverkat landet, då individen förutsätts vara i fokus, vilket i sin tur har lett till att elevens roll förändrats i statens styrdokument för hur undervisningen – och betygssättning ska bedrivas. I detta examensarbete görs en intervjustudie med gymnasie- och högstadielärare som arbetar inom samma geografiska område i södra Sverige. Metoden för undersökningen är intervjuer med en fokusgruppsintervju och tre enskilda intervjuer med lärare som arbetat inom skolans verksamhet före 1990 och lärare som arbetetat inom skolans verksamhet efter 1990. Av resultetet att döma, framkommer att flera lärare anser att skolan blivit mer ojämlik och orättvis då resurser ska fördelas. Även attityder om hur det lokala politiska styret påverkat lärares sätt att se på huvudmannaskapets kompetens har också ifrågasatts. Elevens roll konstateras också ha förändrats då eleven har allt större inflytande och makt i dagens läge över sin utbildning, då skolpengen gör det enkelt för dem att välja vilken skola de vill gå på. Detta ställer krav på att skolor ska konkurrera med varandra för att vinna elevens skolpeng och därmed få extra resurser till sin verksamhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)