Riskfaktorer för stabil insomni : Demografi, livsstil, mental ohälsa och funktionella somatiska syndrom

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

Författare: Albin Öhman; Hampus Enkvist; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Risken att drabbas av insomni har visat sig samvariera med flera demografiska och livsstilsrelaterade variabler, diagnostiserade sjukdomar och syndrom samt grad av psykisk ohälsa. Syftet med studien var att klarlägga huruvida detta samband även uppvisas för stabil insomni definierat som insomni vid två mätpunkter med tre års mellanrum. Stickprovet i studien utgjordes av 2336 personer ur normalbefolkningen i åldrarna 18-79 år. Utfallsvariablerna utgjordes av frågor om demografi, livsstil och läkarbaserade diagnoser om psykiatriska tillstånd och funktionella somatiska syndrom, samt totalvärden på validerade enkätinstrument för kvantifiering av grad av stress, utbrändhet, ångest och depression. Resultaten visade att risken för stabil insomni var förhöjd i åldrarna 18-29 år, för kvinnor, vid samtliga diagnostiserade sjukdomar och syndrom samt vid högre grad av psykisk ohälsa. För att tillhandahålla en god vård kan det därför vara nödvändigt att även adressera eventuella sömnproblem hos dessa patientgrupper, särskilt kvinnor och unga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)