Kan en trädgård göra skillnad? : studie om betydelse av en anpassad utemiljö i det dagliga arbetet med människor med ASD

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Denna kandidatuppsats ska belysa vilken betydelse en anpassad utemiljö har för det dagliga arbetet med människor med en intellektuell funktionsnedsättning och en diagnos inom autismspektrumet (ASD). Resultatet baseras på en litteraturstudie och informella intervjuer med yrkesverksam personal med olika befattningar på dagliga verksamheter. Uppsatsen listar några av de svårigheter som personer med ASD möter, såsom perceptionsstörningar och relationssvårigheter samt följaktligen stress. Vidare jämförs dessa med liknande symptom som vetenskapliga studier visat lindras av vistelse i natur. Slutsatsen visar att ASD-diagnosens symptom kan dämpas på ett positivt sätt i en utemiljö som är anpassad till diagnosens särskilda krav och att denna utemiljö således bidrar till en förhöjd livskvalitet hos brukarna med ASD. I samtalen med de yrkesverksamma framkom det även förslag till hur en anpassning bör ske för att uppnå bästa möjliga resultat, dessa listas i diskussionen ihop med vetenskapligt erkända principer som används i design av trädgårdar i anslutning till vårdinrättningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)