”Det är oftast de tankarna, när hopp, tron på framtiden och sin egen förmåga som är det största hindret” En kvalitativ intervjustudie om upplevelser och erfarenheter av fysisk aktivitet samt träning hos universitetsstudenter med utmattningssyndrom

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

Sammanfattning: Sammanfattning Bakgrund Utmattningssyndrom är en vanlig orsak till sjukskrivning och fysisk aktivitet samt träning är en del av behandlingen. Det föreligger begränsad forskning kring universitetsstudenters individuella upplevelser kring fysisk aktivitet och träning vid utmattning. Studenter är en grupp som utsätts för långa perioder av stress och kan därav vara en riskgrupp för att utveckla utmattning. Syfte Syftet var att undersöka upplevelser och erfarenheter av fysisk aktivitet samt träning hos universitetsstudenter med utmattningssyndrom i åldrarna 18–32. Design och metod Studiens design var kvalitativ explorativ, där fem semistrukturerade intervjuer genomfördes. Vid databearbetningen användes kvalitativ, induktiv innehållsanalys. Resultat Deltagarna beskrev varierande upplevelser och erfarenheter av fysisk aktivitet och träning vid utmattningssyndrom. Upplevelser kunde exempelvis vara förhöjd ork och psykisk tolerans efter träning men också att för mycket träning i kombination med krav från sig själv och sin omgivning kan ha bidragit till utmattningen. Faktorer som påverkat upplevelserna och erfarenheterna av fysisk aktivitet samt träning är bland annat vårdkontakt, sociala sammanhang och yttre faktorer så som väder, arbete och djur. Konklusion Socialt stöd och kravlös, lågintensiv samt regelbunden träning är exempel på faktorer som har underlättat för fysisk aktivitet och träning under utmattningen. Då fysisk aktivitet och träning kan ha en positiv inverkan på utmattning kan det underlätta för patienter om vården har ett större fokus på fysisk aktivitet som behandling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)