Hantering och stöd vid kritiska incidenter : En studie av blåljuspersonalens upplevelser

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund En kritisk incident orsakar upplevelser av oväntat starka emotionella reaktioner som har potential att inverka på förmågan att fungera i yrkesrollen eller senare i tillvaron. För att minska incidentens inverkan på den egna förmågan behöver känslornas hanteras efter en kritisk incident. Syfte Beskriva upplevelser och hantering av kritisk incident inom blåljuspersonalen polis, brandmän och ambulanspersonal. Metod Kvalitativ intervjustudie av totalt 10 deltagare från polisen, räddningstjänsten och ambulanssjukvården med deskriptiv, induktiv design och en kvalitativ innehållsanalys. Resultat Exponering av kritiska incidenter kan bero av en känslomässig påverkan där farhågor att eller associationer till den egna livsvärlden framträder samt upplevelser av att vara otillräcklig. Detta genererar individuella varningssignaler som behöver bemästras. Arbetsklimatets inverkan på bemästringen inkluderar jargong på arbetsplatsen, ett oförlåtande arbetsklimat samt ett förlåtande arbetsklimat. Bearbetning kan ske på olika vis och en individuell bearbetning kan likväl som en kollegial berabeting vara till hjälp på samma sätt som en organisatorisk hantering kan leda till ett ökat välmående och minska riskerna vid en kritisk incident men även medföra att någon får mer information än önskat och därmed förvärra en upplevelse. Slutsats  Att personal inom blåljusprofessionen påverkas av kritiska incidenter är ofrånkomligt. Inom samtliga tre blåljusprofessioner återfinns ett behov av att lyfta fram vikten och kunskapen av att kunna hantera sin upplevelser efter en kritisk incident på såväl organisatorisk nivå som på grupp och individnivå. Som fortbildning föreslås interprofessionell utbildning och ökad samverkan mellan blåljusorganisationerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)