Strålsäkerhet i samband med Interventionella Radiologi undersökningar

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Inledning: Användning av interventionella radiologin har ökat inom sjukvården därför ställs högre krav på personalen att ha goda kunskaper om strålsäkerheten i avsikten att öka medvetandet om risker för strålskador och metoder för att minska förekomsten av skadorna. Interventionella radiografi är i ständigt utveckling och ersätter kirurgiska behandlingar av många sjukdomar. Syfte: är att belysa vikten av strålskyddsåtgärder för att öka strålsäkerheten vid interventionell radiografi. Metod: En litteraturöversikt som innebär ett utforskande av det valda området genom att undersöka befintlig forskning. Resultatet av tio kvantitativa vetenskapliga artiklar analyserades i helheten och sorterades utifrån arbetets syfte till lämpliga teman. Resultat: Både patienter och personal är i riskzonen för strålskador vid interventionella undersökningar/ behandlingar. Resultatet presenteras i två huvudteman; strålexponering till personer i undersökningsrummet och möjlighet till dosreducering. Huvudteman har framkommit från sex underteman; stråldos till patient, stråldos till personal, projektion och position, utbildning och färdighet, tekniska åtgärder samt metodik och skyddande barriär.Slutsats med egna reflektioner: Strålsäkerhet är en stark aspekt och ansvar i röntgensjuksköterskans profession och måste uppdateras samt utvecklas kontinuerligt. För att kunna bedriva en förbättrad och säker vård bör verksamhetschefen planera och uppmuntra till personalutbildning samt garantera möjlighet till aktivt deltagandet i föreläsningar/ seminarier. Dessutom en form av personalutbyte mellan sjukhus och även andra länder inom området kan befrämja utvecklandet och förbättra strålsäkerheten vid interventionella radiologi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)