"Jag fick stöd utifrån mina önskemål" : en enkätstudie om föräldrars tankar om amning/uppfödning och hur de önskar att få stöd

Detta är en Magister-uppsats från Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning: Bakgrund: Amning innehåller all näring ett spädbarn behöver och WHO rekommenderar helamning i sex månader och därefter amning i tillägg till annan kost. Amning medför flera positiva hälsoeffekter för mamma och barn och är även ett miljövänligt och ekonomiskt sätt att ge sitt barn mat. De flesta mammor har en önskan om att amma men många mammor slutar att amma innan barnet är sex månader. Detta skulle kunna minska med rätt stöd. Syfte: Syftet med studien var att undersöka om och var föräldrar får kunskap och stöd gällande amning/uppfödning före och efter barnets födelse samt vilket stöd de önskar. Metod: Kvantitativ metod med deskriptiv ansats valdes för att besvara studiens syfte. En tvärsnittsstudie genomfördes. En enkät utformad som ett frågeformulär med slutna och öppna frågor delades ut till föräldrar som var med vid barnets åttamånaderskontroll på BVC genom ett konsekutivt urval. Totalt 124 föräldrar inkluderades. Data från de slutna frågorna analyserades med deskriptiv statistik. De öppna frågorna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: De flesta föräldrar (92%) hade tänkt att deras barn skulle helammas från början men endast 37,1 procent av föräldrarna hade tänkt att helamma de första sex månaderna. Det var 29,8 procent av föräldrarna som uppgav att de hade fått helt tillräcklig kunskap om amning före eller under graviditeten. Det var vanligast att denna kunskap hade inhämtats från barnmorskemottagning (59,7%) och därefter från internet (43,5%). De flesta föräldrar (79%) tänkte att de kunde vända sig till BVC med amningsfrågor efter att barnet var fött. Det var från BVC som de flesta (58,1%) föräldrarna fick stöd med amning/uppfödning när barnet var nyfött. Det var även fortsättningsvis BVC som de flesta föräldrarna (54%) fick stöd från när barnet var äldre än fyra veckor. Föräldrarna var nöjda med det stöd som gavs när vårdpersonal var tillgänglig, tydlig, ingav trygghet och upplevdes ha hög kompetens. De var inte nöjda när något av det brast eller när vårdpersonal gav motsägelsefulla råd. Föräldrarna önskade mer praktisk hjälp vid både amning och flaskmatning samt mer förberedande information under graviditeten. Slutsats: Alla föräldrar får inte den information de själva anser att de behöver gällande amning/uppfödning under graviditeten. Mer stöd och utbildning bör ges under denna tid. Barnmorskemottagning och internet är viktiga informationskällor och därför bör lämpliga hemsidor rekommenderas av barnmorskan. Det stöd som föräldrarna får efter barnets födelse kommer främst från BVC men också från andra delar av vårdkedjan, speciellt under de första veckorna. Det stöd och den information som ges bör vara samstämmig genom hela vårdkedjan och bör utgå från ett personcentrerat perspektiv, vara evidensbaserad samt inte vara dömande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)