Onlineplattformar och prisparitetsvillkor - Konkurrensbegränsande avtal genom syfte eller resultat?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Onlineplattformar är en väl integrerad del av den digitala handeln, några exempel är Amazon Marketplace, Booking.com och Expedia. I onlineplattformarnas avtal med leverantörer återfinns ofta en prisparitetsklausul. Det innebär att leverantören inte får erbjuda mer fördelaktiga priser på andra försäljningskanaler än vad leverantören erbjuder på onlineplattformen. Onlineplattformarnas prisparitetsvillkor har behandlats på olika sätt inom EU och de har varit mycket omdiskuterade i litteraturen. Studiens syfte är att utreda om onlineplattformarnas prisparitetsvillkor är förenliga med förbudet mot konkurrensbegränsande avtal i 2 kapitlet 1§ KL och artikel 101.1 FEUF. Förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete har två kriterier. Studien kommer dock enbart behandla konkurrensbegränsningskriteriet. För att 2 kapitlet 1§ KL och artikel 101.1 FEUF ska anses vara uppfyllda behöver ett avtal antingen begränsa konkurrensen genom syfte eller resultat. Studien kommer därför att utreda om prisparitetsvillkor utgör syftes- respektive resultatöverträdelser. Avsikten med studien är att vara en riktlinje för bedömningen av prisparitetsvillkor i förhållande till förbudet mot konkurrensbegränsande avtal. PMÖD meddelade en dom 2019 om Booking.coms prisparitetsvillkor. PMÖD:s dom skiljde sig markant från PMD:s dom. Studien kommer därför även att utreda vad utgången borde ha blivit i Booking-domen. Det finns två typer av prisparitetsvillkor, breda och snäva. Breda paritetsvillkor anses generellt vara mer konkurrensbegränsande än snäva eftersom de innebär att leverantörerna inte får erbjuda bättre pris i någon annan försäljningskanal jämfört med onlineplattformen. Snäva paritetsklausuler innebär enbart att leverantören inte får erbjuda bättre pris på sin hemsida än på onlineplattformen. Studien visar att prisparitetsvillkor kan begränsa konkurrensen eftersom följden av dem kan bli att ett fast pris tillämpas på marknaden för en vara eller tjänst, att konkurrensen avseende kommissionsavgifter minskar och att det blir svårare för nya aktörer att tillträda marknaden. Studien visar att breda prisparitetsvillkor kan anses utgöra syftesöverträdelser samt att både breda och snäva prisparitetsvillkor kan utgöra resultatöverträdelser. Domslutet i Booking-domen borde ha varit att Booking.coms snäva prisparitetsklausuler utgjorde en konkurrensbegränsning genom resultat på marknaden för onlineresebyråtjänster, men inte på marknaden för hotellövernattningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)