Revisionspliktens avskaffande – Vad karaktäriserar de bolag som väljer att ha revisor fast de har möjlighet att avstå?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Revisionsplikten för små aktiebolag är avskaffad sedan den1 november 2010. Av alla bolag som startat efter det datumet, och som omfattas av frivilligrevisionsplikt, så väljer fortfarande ca 25 % att ha revisor. Därmed finns en oklarhet i varförfortfarande vart fjärde bolag väljer att ha revisor.Syfte: Syftet med studien är att kartlägga vad som karaktäriserar de mikroföretag som bildatsefter revisionspliktens avskaffande och som trots detta väljer att efterfråga revision.Avgränsningar: Studien är begränsad till de aktiebolag som enligt ABL inte omfattas avrevisionsplikt. Vidare avgränsas studien till de bolag som, förutom ovanstående, är startadeunder perioden 1 november 2010 till 1 maj 2012. Studien avgränsas, utöver detta, till bolagsom omsätter max 6 miljoner kronor, har en maximal balansomslutning om 3 miljoner kronorsamt maximalt 6 stycken anställda.Metod: Studien är av kvantitativ art och är en totalundersökning. Genom att formulerahypoteser som är grundade på tidigare forskning undersöks sedan om dessa hypoteser kanaccepteras eller förkastas utifrån vår empiri. Hypoteserna består i om bolags val av revisionkan sättas i samband med olika typer av faktorer/nyckeltal.Resultat och slutsatser: Vi har funnit statistiskt säkerställda samband mellan valet avrevision och sex av åtta undersökta faktorer. Valet av revision kan sättas i samband medbolagets storlek samt med faktorerna kapitalstruktur, aktiekapitalets storlek, antalstyrelseledamöter i bolagets styrelse samt branschtillhörighet. Inget statistiskt samband kundepåvisas i faktorerna likviditet samt antalet anställda.Förslag till fortsatt forskning: Studien har konstaterat vilka samband som finns ochtänkbara orsaker till dessa samband har diskuterats. P.g.a. studiens omfattning har ingadjupgående analyser kunnat genomföras av var och en av de undersökta faktorerna. Därför ärett förslag till fortsatt forskning att m.h.a. kvalitativa studier utreda orsakerna till de påvisadesambanden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)