Organiserande syften som stöd för kemiundervisning i förskolan : En kvalitativ studie om att designa och analysera undervisning om vattnets faser med utgångpunkt i faktaböcker.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att öka kunskapen om hur Organiserande syften kan användas som stöd för didaktisk analys och design av kemiundervisning i förskolan som tar utgångspunkt i faktaböcker. Som forskningsansats har vi använt oss av aktionsforskning och inom ramen för detta gjordes en didaktisk modellering där vi exemplifierat hur den didaktiska modellen Organiserande syften kan användas som stöd i planering, genomförande samt utvärdering av undervisning i förskolan. Utifrån detta har vi i vår studie genomfört två undervisningscyklar och påbörjat en tredje där vi systematiskt har planerat, agerat, observerat och reflekterat med hjälp av begrepp som kopplas till den didaktiska modellen Organiserande syften: övergripande syfte, närliggande syfte och kontinuitet. Datainsamlingen skedde genom observation under undervisningsaktiviteterna. Aktiviteternas huvudfokus var vattnets olika faser och riktade sig till barn i åldern tre – fem år. I resultatet kunde vi se att när den didaktiska modellen Organiserande syfte användes som ett didaktiskt verktyg var denna ett stöd i utvecklingen samt förbättringen av undervisningen. Modellen hjälpte oss vid planering av aktiviteterna och synliggjorde genom övergripande och närliggande syften på vilket lärandeobjekt eller område som skulle vara i fokus. Analysen av undervisningscyklarna visade på vilka förbättringar som behövde göras inför nästkommande cykel för att det skulle utgå från barnens livsvärld samt utmana till nya upptäckter. Slutsatsen i denna studie påvisar att organiserande syften kan vara ett stöd för pedagoger i förskolan att designa, analysera samt utveckla undervisningens kvalité.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)