Våga vägra arbetsvägran - En analys av arbetsvägran och dess rättsföljder

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Arbetsvägran är i grund och botten ett allvarligt brott mot anställningsavtalet. I och med begreppets komplexitet uppstår dock situationer som inte alltid är enkla att förutse. På grund av det nyss anförda vaknade vårt intresse kring arbetsvägran och dess rättsliga konsekvenser, vilket sedermera la grunden för denna uppsats. Uppsatsens syfte är att undersöka och analysera rättsläget kring arbetsvägran. För att uppnå detta har vi formulerat en huvudfrågeställning som lyder; under vilka förutsättningar kan en arbetsvägran leda till ett avslutande av anställningsavtalet på arbetsgivarens initiativ. Huvudfrågeställningen ledde oss in på en analys och en utredning kring när det i så fall handlar om grund för uppsägning eller grund för avsked. Vidare utreds och analyseras även de situationer där arbetsvägran kan ses som en rättfärdigad handling. Vår slutsats är att det enbart finns två situationer där en arbetstagare alltid har rätt att vägra utföra arbete. Den första situationen är när en arbetsgivare ger en order som innebär att arbetstagare måste bryta mot lag, och den andra situationen är om arbetsuppgifterna kan innebära fara för liv eller hälsa. Vidare visar utredningen att de övriga situationerna, där arbetstagare vägrar att utföra arbete, helt och hållet är avhängigt de omständigheter som råder. Avslutningsvis konstaterar vi att skillnaden mellan huruvida en arbetsvägran leder till uppsägning eller avsked är om arbetsvägran är av specifik- eller allmän karaktär.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)