Samhälleligt ansvarstagande : En komparativ fallstudie av det samhälleliga ansvarstagandets mening och betydelse för medarbetaren

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Bakgrund I dagens samhälle är CSR, samhälleligt ansvarstagande, en viktig fråga för företag. De studier som undersökt medarbetare i företag som arbetar med CSR har visat på ett positivt samband mellan detta arbete och medarbetarnas motivation. Däremot har få kvalitativa studier fokuserat på medarbetaren och ingen studie har tidigare använt meningsskapande som perspektiv för att skapa förståelse om detta fenomen. Syfte Syftet med denna studie är att med en komparativ utgångspunkt belysa vilken mening medarbetare skapat i deras arbetsgivares samhälleliga ansvarstagande för att skapa förståelse för betydelsen av arbetsgivares förhållningssätt till samhälleligt ansvarstagande för medarbetares självbild, motivation och organisatoriska engagemang. Metod Studien har antagit en komparativ fallstudiedesign. En kvalitativ metod och en iterativ ansats med deduktiva inslag har använts. Det empiriska materialet har samlats in genom tre semistrukturerade intervjuer med medarbetare på respektive fallföretag. Slutsatser Medarbetare ser att arbetsgivarens samhälleliga ansvarstagande finns till för att tillgodose medarbetarnas behov av att vara en del av något som gör gott för andra intressenter. Medarbetares motivation och organisatoriska engagemang kan härledas ur deras arbetsgivares samhälleliga ansvarstagande såvida medarbetarna själva tycker att den typen av arbete är viktigt. Detta förklaras av att individens självbild och arbetsgivarens organisatoriska identitet och båda parters underliggande värderingar överensstämmer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)