Luftfartsterrorism

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Författare: Niklas Stibor; [2004]

Nyckelord: Straffrätt; Law and Political Science;

Sammanfattning: Denna uppsats tar upp det grundläggande inom den internationella luftfartsrätten när det gäller hur en ''Internationell Luftfartsterrorist'' ska lagföras. De olika metoderna att bringa terroristen inför rättvisa beskrivs. Det ännu viktigare är vem som äger rätten att föra terroristen inför domstol. Detta måste vara den stat vilken äger jurisdiktion över det ärende terroristen är sökt för. Den problematik om jurisdiktion som kan förekomma vid de fall den misstänkte inte grips inom den sökande statens territorium är en del av detta. Brottsförloppet gås igenom, varigenom man tydligare kan se de viktigare punkterna inom den internationella luftfartsrätten vad gäller brott emot internationell luftfart. Att följa brottets förlopp är ett sätt att beskriva brottet efter hur det utvecklar sig. Den nationella lagstiftningen exemplifieras av den svenska vilken för kort tid sedan ändrades för att bli mer EU-harmonisk. Likaledes handlar denna uppsats endast till viss del om straffrätt. Det principiellt väldigt viktiga rättsfallet angående sprängningen av Pan Am Flight 103 ovanför Lockerbie tas upp. Lockerbiefallet har studerats då det är ett exceptionellt fall vad gäller just lagföring av misstänkta terrorister. Det viktiga i det fallet är inte domen utan att Libyen utlämnar egna medborgare att ställas inför rätta i ett annat land. Det enda som berörs av värde för denna uppsats är det att den skotska domstolen erhåller jurisdiktion inom flygbasens, ''Camp Zeist'', område, över vilket ärende och vilka åtalade denna jurisdiktion gäller. Incidenter och terrorismens utveckling visar den nuvarande situationen luftfartsterrorismen befinner sig i. De tre grundläggande internationella konventionerna på området blir genomgångna och förklarade. En del ägnas helt åt de mänskliga rättigheterna samt begreppen kombattant, civil och illegal kombattant. Denna del innehåller även en problematik i samband med överträdelser av de regler vilka gäller inom området. Det diskuteras även vad för medel som finns för ett gripande och ett överlämnande från en stat till en annan av misstänkt terrorist. Extralegala metoder tas upp och diskuteras. Även de möjligheter till skyddsåtgärder vilka finns tillgängliga beskrivs. Sist behandlas rådande skyddsmetoder mot terrorism. Den nationella rätten har stramats upp för att nå den standard vilken man förband sig att införa redan på 1970-talet. De tre konventionerna visar på likheter och olikheter vilka är av yttersta vikt då jurisdiktionsproblem skall avgöras. Helt klart är att de nuvarande reglerna har full täckning över vad som är förbjudet och vad som inte är det. Sveriges lagstiftning har, gentemot de civila luftfartsreglerna på området, en fullgod täckning. Jurisdiktionsproblematik har lett till att vissa stater ibland använder sig extralegala medel, men det är sällan och dessa medel saknar stöd i gällande konventioner och protokoll.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)