Veckologgen : Ett digitalt verktyg för att stötta medarbetarens utveckling, mäta arbetsglädje i verksamheten och bedriva ledarskap på distans.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

Sammanfattning: Veckologgen är ett webbaserat verktyg med vilket en medarbetare skall kunna reflektera över sin egen insats på veckobasis. Dessutom skall projektledare och närmaste chef kunna följa en medarbetares tillstånd och utveckling på distans samt kunna ge återkoppling för att vägleda medarbetaren mot ett givet mål. Studien rör användningen av verktyget inom en IT-konsult verksamhet. Syftet med studien är att förbättra verktygets kvalitet genom att undersöka användarnas inställning och hänvisa till relevant litteratur. Dessutom är uppsatsens syfte att undersöka användarens attityd kring användning av Veckloggen. För att tillgodose samtliga syften har en empirisk studie genomförts efter att först ha studerat olika områden inom positiv- och arbetspsykologi, särskilt med avseende på begreppet flow och återkoppling. Den empiriska studien bestod av två olika datainsamlingsmetoder, en kvantitativ i form av digitala enkäter, och en kvalitativ i form av semistrukturerade intervjuer. Studien har kommit fram till att den upplevda användbarheten kring designen är tillfredställande. Veckloggens primära syfte verkar vara tydligt för en majoritet av deltagarna i studien. Däremot verkar det inte finnas någon djup förståelse för potentialen, värdet och nyttan av att regelbundet använda verktyget. En vettig introduktion av veckologgen till användaren samt en etablering av verktyget inom företagets gemensamma arbetssätt och kultur verkar saknas hos verksamheten. Allt detta betraktas av författaren som nödvändigt för att veckologgen skall kunna användas framgångsrikt inom verksamheten. Framtida studier bör fokusera på tillämpningen av teorierna om flow på det befintliga verktyget och designen av de fält som medarbetena och ledare bör besvara i verktyget. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)