Ledarskap, kreativitet och mental hälsa : Förändringsorienterat ledarskap och självskattad kreativitet ur ett arbetshälsovetenskapligt perspektiv

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

Sammanfattning: Lindahl Waldenström, Simon (2016). Ledarskap, kreativitet och mental hälsa, Förändringsorienterat ledarskap och självskattad kreativitet ur ett arbetshälsovetenskapligt perspektiv. Projektkurs arbetshälsovetenskap, Högskolan i Gävle. Bakgrund: Den mentala ohälsan toppade listan för orsaker till sjukskrivningar i Sverige år 2015, samtidigt som den allt mer snabbföränderliga arbetsmarknaden ställer krav på kreativitet följt av innovation och i sin tur förändringsorienterat ledarskap inom organisationer. Typ av ledarskap är en viktig faktor gällande den mentala hälsan och möjlighet till kreativitet för medarbetare inom en organisatorisk kontext. Då kreativitet och förändringsorienterat ledarskap redan är vitt erkända faktorer för organisationers finansiella framgång hoppas studien kunna belysa dessas roll ur ett arbetshälsovetenskapligt perspektiv. Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur förändringsinriktat ledarskap och kreativitet är associerat med mentala hälsan hos anställda. Metod: En tvärsnittsstudie utfördes. Alla deltagare(N=147) arbetade inom en organisation i Uppsala län, Sverige. För att mäta typ av ledarskap, mental hälsa och kreativitet användes tre väletablerade formulär; Cange-, produktion-, and employee-oriented leadership, The Hospital Anxiety and Depression scale och Epstein creativity competencies inventory. Två logistiska regressioner utfördes för att besvara syfte och frågeställningar. Resultat och slutsats: Resultatet från genomförd studie indikerar förändringsorienterat ledarskap som en positiv faktor i motverkande av ångest hos medarbetare inom en organisatorisk kontext. Det indikerar emellertid att det inte är förändringsorienterat ledarskap i sig som är av störst vikt att beakta i analyser av personalens upplevda ångest utan snarare möjlighet till kreativitet. Resultatet påvisar således framförallt vikten av möjligheten till kreativitet ur ett arbeteshälsovetenskapligt perspektiv men även förändringsorenterat ledarskap då studien visar på ett samspel faktorerna emellan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)