Se mig rör mig : beröringens betydelse för äldres välbefinnande

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Författare: Agneta Cannerheim; Annika Edwardh; [2008-12-12]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Oro/ångest är vanligt förekommande bland äldre. Det blir allt fler äldre och på alla äldreboende.Depression och ångestsjukdomar hos äldre är vanliga och det finns en underdiagnostisering ochdärmed en underbehandling. Specifik behandling av oro/ångest förutom läkemedel är intesjälvskrivet. I omvårdnaden har man med beröring en unik möjlighet att stödja, lindra och trösta.Syftet med uppsatsen var att ta reda på effekter av beröring/taktil massage på äldre icke dementapatienter inom äldreomsorg. Metoden byggde på litteraturstudier där artiklarna söktes i databasenCINAHL samt manuellt i tidskrifterna Vård i Norden och Journal of Advanced Nursing. Enbegreppsanalys gav nyckelorden fysiskt välbefinnande, psykiskt välbefinnande och socialtvälbefinnande. I resultatet beskrivs olika välbefinnande som en önskan om att bli berörd,avslappning, bättre nattvila, lägre smärtnivå, tröst, dämpa oroligt beteende, livskvalitet, trygghet,närhet, uppskattning och delaktighet i vården. Genom en mjuk beröringsmassage ökarvälbefinnandet hos äldre. Det kan hjälpa till att ge förutsättningar för en meningsfull vardag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)