Volymproduktion i fullskiktad granskog : Siljansfors försökspark, Dalarna

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

Sammanfattning: Blädningsbruk kan enbart bedrivas med sekundära trädslag i fullskiktade skogar. I Sverige är gran (Picea abies (L.) Karst) det dominerande trädslaget för denna form av skogsskötselsystem. Skötselsystemet har länge varit kontroversiellt på grund av missuppfattningen att det är synonymt med de dimensionshuggningar som i början på 1900-talet härjade de svenska skogarna. Denna studie inriktade sig mot att analysera den volymproduktionsökning som under de senaste 53 åren ägt rum på Siljansfors försökspark, blädningsyta 9082. Data bearbetades och variablerna som huvudsakligen analyserades var diametertillväxt, stamantal samt medelhöjd. Förutom detta diskuterades även diameterfördelning, uttagen medeldiameter över tiden, virkesförråd och trädslagsblandning. Resultaten visade att medeldiametertillväxten på ytan inte hade ökat över tiden, varför denna variabel inte ansågs vara signifikant för volymproduktionsökningen. De förklarande variablerna till produktionsökningen bedömdes till största del vara det ökade stamantalet samt den högre medelhöjden. Det ökade stamantalet gav ett ökat virkesförråd. Då volymproduktionen är ungefär 3 % av den stående volymen gav ett stigande virkesförråd (och stamantal) en ökad produktion. Ytans medelhöjd hade dessutom ökat sedan försökets start, vilket i viss utsträckning hade påverkat volymproduktionsökningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)