Skötseln av extensiva gröna tak

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Förlusten av våra viktiga grönyteområden ökar i takt med urbaniseringen, vilket leder till att en hel del problem uppstår i våra städer. Gröna tak är lösningen på många av dessa problem och bidrar dessutom med fördelar för oss människor, djur samt växter. I detta arbete kommer främst extensiva gröna tak utredas, som karaktäriseras av att de kräver ett lågt underhåll, har ett tunt substratlager och ett vegetationsskikt med torktåliga växter vanligen från fetknoppsläktet. Arbetet syftar till att utreda hur extensiva gröna tak sköts idag av olika organisationer. Syftet är även att utreda vilka rekommendationer olika leverantörer ger i skötselbeskrivningar gällande skötsel av extensiva gröna tak, för att sedan undersöka om dessa överensstämmer. Metoden i arbetet utgjordes av en intervjustudie, en enkätundersökning och en rent beskrivande undersökning. Det resultatet som var av störst betydelse visade att det inte fanns något direkt samband mellan de skötselmoment som rekommenderats av leverantörer i skötselbeskrivningarna och de extensiva gröna takens funktion, samt utseende. Oavsett om organisationerna hade få eller många skötselmoment, där de utförde respektive inte utförde rekommenderade skötselmoment så hade det alltså ingen betydelse för huruvida de extensiva gröna taken fyllde sin funktion och hade ett tilltalande utseende eller inte. Slutsatsen är att det högst sannolikt finns andra faktorer som påverkar funktionen och utseendet hos de extensiva gröna taken. Dessa faktorer kan vara lutning, substrattjocklek eller takens läge, som då kan försämra effekten av utförd skötsel och som därför bör beaktas vid installation av extensiva gröna tak.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)