Drama i förskolan : Förskollärares uppfattningar av drama i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet

Sammanfattning: Drama beskrivs i forskning främja positiva egenskaper hos individer i förhållande till sin omvärld. I förskolans läroplan (Skolverket, 2018) lyfts drama fram som en uttrycksmetod för lärande i andra ämnen och inte som en viktig konstform i sig. Syftet med studien är att öka kunskap om förskollärares syn på drama i förskolan. Studien har genomförts ur en fenomenografisk metodansats och består av åtta semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna har samlat in de uppfattningar förskollärarna har av fenomenet drama i förskolan. Resultatet visar att det finns varierande uppfattningar kring vad drama i förskolan är, hur den används och varför. Ur detta tolkades fyra beskrivningskategorier fram, där den mest framstående, som nämndes av samtliga förskollärare, var dramats plats i barns lek. Resultatet visar även varierande uppfattningar av vilka förutsättningar förskollärarna beskriver att de behöver för att arbeta med drama. Även här tolkades fyra beskrivningskategorier fram där den beskrivning som förekom i högst utsträckning var prioriteringar. Förskollärarna beskriver att andra ämnen ofta prioriteras före drama och att detta gör att drama inte bedrivs i samma utsträckning. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)