Coola Glassförpackningar Om betydelsen av designade förpackningar som konkurrensmedel inom glassindustrin

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: SAMMANFATTNING Uppsatsens titel: Coola glassförpackningar - Om betydelsen av designade förpackningar som konkurrensmedel inom livsmedelsindustrin Slutseminarium: 2001-06-06 Ämne: Marknadsföring Typ av dokument: Kandidatuppsats Författare: Johan Egerkrans, Fredrik Håkansson, Martin Nielsen, Karin Sandström Handledare: Christer Kedström Nyckelord: Design, Förpackning, Livsmedel Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka förutsättningarna på Åhus Glass för att se hur de skulle kunna stärka sin konkurrenskraft via ett aktivare arbete med förpackningsdesign. Vi försöker svara på följande frågor: · Vad kan Åhus Glass i synnerhet och de övriga svenska glassproducenterna i allmänhet göra bättre inom förpackningsdesign? · Vad kan Åhus Glass samt de övriga uppnå genom att arbete med design på ett bättre sätt? Metod: För att ta reda på hur livsmedelsföretagen jobbar med design mot livsmedelsförpackningar idag har en analys utförts med inriktning på glassindustrin. Vår undersökning är gjord med en kvalitativ ansats och inleddes med en djupintervju hos Åhus Glass. Vidare genomfördes fyra enkätintervjuer med GB Glace, Sia Glass, Triumph Glass och återigen Åhus Glass för att urskilja eventuella variationer inom strategin mot förpackningsdesignen samt påvisa de trender som var befintliga mellan företagen. Slutsats: Åhus Glass lider, i likhet med den övriga glassmarknaden i Sverige, av bristande designmedvetenhet. Det har lett till plottriga och ogenomtänkta sortiment. För att konsumenten ska kunna relatera till varan krävs en tydlig linje med lättigenkännlig förpackningsdesign. Den svenska glassindustrin agerar på en krympande marknad, med växande konkurrens om kunderna och en förbättring i designen hos Åhus Glass vore en betydande konkurrensfördel i denna kamp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)