Föräldrars skattning av samspel och engagemang i sitt 3-åriga barn - betydelse av hälsa och social bakgrund

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund Barnhälsovårdens mål är att främja barns hälsa och utveckling. Uppsala universitet har genomfört en studie som kartlägger förskolebarns hälsa och beteende. Tidigare forskning har visat att anknytning och engagemang hos föräldrar har samband med barns hälsa och beteende. Syfte           Syftet var att studera om faktorer såsom sociodemografisk bakgrund och hälsa hos föräldrar och deras 3-åriga barn hade påverkan på förälderns samspel och engagemang i sitt barn. Metod                       Studien var en tvärsnittsstudie. data samlades in via frågeformulär till föräldrar om barns och föräldrars hälsa och föräldraskap vid treårsbesöket på barnavårdscentraler (2013–2016). Chi-2 test användes som analysmetod. Resultat Resultatet visade att mammor (n=2879) hade ett bättre samspel och engagemang än pappor (n=2516). Pappor som hade bättre samspel och engagemang var mer praktiskt engagerade. Föräldrar som läste för sina barn hade ett bättre samspel och engagemang. Mammor som inte gått föräldrakurs hade i större utsträckning bättre samspel och engagemang. Sociodemografiska faktorer såsom födelseland, antal barn och utbildningsnivå var likaså associerade med samspel och engagemang. För mammor fanns även samband gällande ålder och civilstånd. Bättre psykisk hälsa var kopplat till bättre samspel och engagemang hos båda föräldrarna. Pappor som skattade sitt barns hälsa som dålig skattade i högre utsträckning sämre samspel och engagemang. Barns psykiska hälsa och beteende var associerat med graden av samspel och engagemang hos båda föräldrarna. Slutsats                                                                                                                         Samspel och engagemang var associerat med hälsa och beteende, men studiedesignen kan inte ange orsakssamband. Barnhälsovården bör medvetandegöras om faktorer som är associerade med sämre samspel och engagemang för att uppfylla målen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)