Äldres upplevelse av IT och isolering i samband med ACTION- användande

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Jasmin Löf; Anna Tuvskog; [2009-08-28]

Nyckelord: Äldre; IT; isolering; inkludering;

Sammanfattning: Problemområde: Sverige och Europa står inför det faktum att befolkningen blir allt äldre. Med detta menas att genomsnittsåldern för individen ökar vilket också ger utslag på hela befolkningens genomsnittliga livslängd. Denna förändring medför att vård och omsorgsinsatserna ökar samtidigt är det allt färre som sysselsätter sig inom äldreomsorgen vilket är en bidragande orsak till att antalet närstående som vårdar äldre i Sverige ökar (Lidskog. m.fl. 2003). För att kunna känna sig inkluderad och delaktig i samhället oavsett ålder, kön och funktionsförmåga blir informations- och kommunikationsteknologi allt viktigare. Östlund (Johansson, 2003) visar i en studie att de äldre inte är integrerade i den tekniska utvecklingen på samma sätt som de yngre. Därför kom vi i vår studie att intressera oss för hur IT baserade program så som ACTION kan förändra en äldres vardag genom att ge råd och stöd samtidigt som det bryter deras känsla av isolering. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur de äldre ACTION- användarna som är eller har varit anhörigvårdare upplever att deras IT användande förändrats i och med ACTION och hur de upplever att deras isolering och eventuella exkludering bryts med hjälp av denna teknik.Frågeställningar: • Hur beskriver de äldre ACTION- användarna som är eller har varit anhörigvårdare att ACTION förändrat deras användande av IT?• Hur upplever denna grupp att deras känsla av isolering bryts med hjälp av ACTION? • På vilket sätt upplever denna grupp att användande av IT har förändrat deras känsla av inkludering/exkludering i informationssamhället?HuvudresultatVi har använt oss av en kvalitativ forskningsansats med livsvärldsintervjuer som huvudmetod. Resultatet i vår studie visar att informanterna i och med ACTION ser fler möjligheter via datorer än de såg tidigare. IT har nu för de flesta blivit något dem använder i vardagen, exempelvis har våra informanter sagt att de idag tittar på resor, betalar räkningar, tittar på TV, spelar spel, tittar på fåglar, letar recept, googlar och mailar via Internet. Det ovanstående tillsammans med att åtta av åtta av våra informanter använder bildtelefon vilket bryter deras isolering, då de kan behålla och skapa nya kontakter. En ökad IT användning har ökat känslan av inkludering i samhället då de får en ökad kunskap inom IT och därmed kan de delta i samtal med barn och barnbarn, på så sätt skapas en ökad gemenskap med den yngre generationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)