E-handelns aktiva fyndjägare : En kvantitativ studie om faktorerna som motiverar millennials till att konsumera

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

Sammanfattning: Titel: E-handelns aktiva fyndjägare - En kvantitativ studie om faktorerna som motiverar millennials till att konsumera. Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. Författare: Mimmi Lemrell och Sofie Wendt Handledare: Jonas Molin och Lars-Johan Åge Datum: 25 Maj 2021 Bakgrund & Syfte: Den tidigare forskningen har funnit att ett flertal faktorer motiverar konsumenter till att konsumera, några av dessa är följande åtta faktorer; teknologi, information, säkerhet & integritet, tillgänglighet, service & kundtillfredsställelse, marknadsföring, sociala nätverk, och pris & produkt. Med avstamp från den tidigare forskningen ämnar denna studien att undersöka vilken eller vilka av de inre och yttre faktorerna som kan motivera konsumentgruppen millennials till att genomföra ett online-köp samt undersöka hur millennialgruppen skiljer sig från andra generationsgrupper. Metod: En kvantitativ enkätundersökning utfördes för att undersöka vilka av de motiverande faktorerna som påverkar millennials. I studien deltog 170 personer och majoriteten bestod av millennials. Resultat & slutsats: Resultatet tyder på att millennials föredrar en kombination av “tillgänglighet” och “service” samt “teknologi” och “information”, vilket innebär att millennials som konsumenter är informationssökare som motiveras av bra tillgänglighet och bra kundservice. De utmärker sig också från övriga åldrar genom att ha flera starka korrelationer mellan olika kombinationer av två faktorer faktorer än de övriga åldersgrupperna. Examensarbetets bidrag: Studien skapar en djupare förståelse för hur motivationsfaktorerna påverkar konsumentgruppen Millennials specifikt samt belyser hur konsumentgruppen skiljer sig från övriga generationsgrupper. 3 Förslag till fortsatt forskning: Vidare forskning bör fokusera på hur olika åldersgrupper motiveras till konsumtion och hur dem skiljer sig från varandra. Nyckelord: Millennials, Generation Y, Konsumtionsbeteende, E-handel, Internet, Motivationsfaktorer. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)