Vårdskador inom slutenvården : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Vårdskador är ett stort internationellt problem inom hälso- och sjukvården. Antalet rapporterade vårdskador i världen är 43 miljoner per år, vilket leder till en extra kostnad på 42 miljarder dollar. Bara i Sverige läggs 11,5 miljoner kronor extra per år på grund av ökande vårdskador. År 2013 hade hälso- och sjukvården totalt 750 000 extra vårddagar på grund av vårdrelaterade infektioner. Främsta faktorerna är hög arbetsbelastning och bristande samverkan i teamen. Det krävs att vårdpersonal använder sin kunskap, den vårdsökandes och sjukhusets resurser för att förebygga uppkomsten av fler vårdskador. Syftet var att beskriva om vårdpersonals arbetsmiljö ökar risken för vårdskador, och i så fall hur upplevs det av sjuksköterskan? Metod: En litteraturöversikt gjordes där artiklar av både kvantitativ- och kvalitativ ansats användes. Totalt användes 14 artiklar varav nio var av kvantitativ- och fem av kvalitativ ansats. Resultatet visade att arbetsmiljöfaktorer som leder till vårdskador är hög arbetsbelastning och fler vårdsökande, bristande säkerhetskultur och mänskliga faktorn, sjuksköterskornas krav och kompetens, tid på arbetsplatsen, kommunikation, distraktion och teamarbete. Sjuksköterskor upplevde stress då de ansvarar över för många vårdsökande åt gången. Det fanns även ett samband mellan sjuksköterskans utbildningsnivå och risken för dödsfall. Slutsats: Enligt denna litteraturöversikt blev slutsatsen att det fanns ett samband mellan sjuksköterskors arbetsmiljö och risken för vårdskador inom slutenvården. En arbetsplats med ett öppet klimat upplevdes ha positiva effekter, likaså kunna samarbeta mellan professioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)