Bortom äktenskapets gränser - En kritisk granskning av äktenskapet som en lagstiftad samlevnadsform

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Den här uppsatsen diskuterar äktenskapet och dess okritiserade roll i den svenska familjerätten. Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att granska äktenskapet som en statligt reglerad samlevnadsform. Detta görs genom att granska äktenskapets historia, gällande rätt, äktenskapets funktioner och lagstiftarens överväganden vid reglering av intima relationer. Uppsatsen har också ett kritiskt anslag, vilket innebär att ifrågasätta äktenskapet och dess okritiserade roll som grunden för familjerätten. I denna del presenteras kritik gentemot äktenskapet som en statligt reglerad samlevnadsform. I uppsatsen undersöks också ett av de förslag som introducerats i den rättsliga doktrinen bland de som anser att äktenskapet bör avskaffas. Förslaget innebär att avtal bör vara grunden för människors möjlighet att uppnå rättslig trygghet i förhållande till sina intima relationer. Resultatet visar på att äktenskapet inte är ett flexibelt institut när det handlar om individers möjlighet att anpassa vilka effekter äktenskapet får i förhållande till deras relation. Resultatet visar också på att regleringen kring äktenskapet är kopplat till lagstiftarens föreställningar om hur en intim relation bör se ut. Lagstiftarens föreställningar bygger på att äktenskapet är en tvåsam relation som bygger på sexualitet och familjebildning. Denna föreställning innebär i förlängningen att reglering för andra sorters intima relationer, såsom vuxna syskon, vänner, polyamorösa förhållanden etc. inte anses vara nödvändigt. Rörande kritiken mot äktenskapet visar resultaten att äktenskapet kan kritiseras på grund av att det är en institution som är frihetsbegränsande, exkluderande, och som inte uppmuntrar till mångfald. Äktenskapet kan också kritiseras för att det är en reglering som bygger på form före funktion, och för att äktenskapet är ett förlegat institut som inte är anpassat till vår samtid. Kritiken visar på att äktenskapsrätten är i behov av nya perspektiv. Avtalsförslaget fungerar som ett av dessa nya perspektiv. Undersökningen av avtalsförslaget visar på att äktenskapets funktioner i en samtida kontext, såsom dess ekonomiska, symboliska och familjebildande värde kan uppnås även i förhållande till avtalsförslaget. Detta tyder på att äktenskapet har tagits för givet som det bästa sättet att reglera intima relationer, utan att vidare ifrågasättas. Analysen föreslår att detta antagande behöver utmanas ytterligare. Målet bör vara att regleringen rörande intima relationer stämmer överens med den pluralism av intima relationer som existerar i vår postmoderna och normbrytande samtid.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)