Vilka omvårdnadsåtgärder kan sjuksköterskan tillämpa för att minimera postoperativa sårinfektioner : En beskrivande litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

Författare: Isabella Georgsson; Emelie Sjölund Fuchs; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Sammanfattning Bakgrund: Trots att rutiner på förebyggande åtgärder finns så är vårdrelaterade postoperativa sårinfektioner ett stort problem inom sjukvården. Det bidrar med förlängd vårdtid, ökade sjukvårdskostnader samt ett lidande för patienten. Ett operationssår kan kontamineras av patientens egen bakterieflora eller miljön och utsätts då för patogener som orsakar infektion. Sjuksköterskan har det yttersta ansvaret för att följa evidensbaserade riktlinjer i sitt arbete för att minimera att dessa infektioner uppstår. Syfte: Att beskriva vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan tillämpa för att minimera postoperativa sårinfektioner. Metod: En beskrivande litteraturstudie som är baserad på 13 artiklar, varav 12 kvantitativa och 1 kvalitativ. Huvudresultat: Resultatet visade att sjuksköterskan leder omvårdnaden i att se till att patienten förbereds inför sin operation genom att minimera bakterier samt observerar såret efter operationen. Det är viktigt att vårdpersonalen följer strikt basala hygienrutiner med god handhygien. Det visade sig även att en ren vårdmiljö spelar en viktig roll när det gäller vårdrelaterade sårinfektioner. Slutsats: Sjuksköterskan visade sig ha en betydande roll i att förebygga och minimera vårdrelaterade sårinfektioner. Det fanns specifika rutiner innan en operation som upprepas i flera av artiklarna. Att på olika vis använda åtgärder som håller vårdmiljön så ren som möjligt samt minimera bakterier genom bakteriedödande medel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)