Skyddet för inhyrda arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden i inhyrarens verksamhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: I denna uppsats behandlas Lagen (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden och hur den tillämpas på inhyrda arbetstagare. Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för hur inhyrda arbetstagare påverkas av den nya lagstiftningen och hur andra rättskällor kan komma att påverkas av lagens uppkomst. Detta för att se hur skyddet för inhyrda arbetstagare kan uppnås genom andra medel än visselblåsarlagen. I uppsatsen har vi valt att använda oss av den traditionella rättsdogmatiska metoden. Genom denna metod har vi undersökt gällande rättskällor för att tolka och tillskansa oss en förståelse över hur lagens tillämpning kan komma att se ut i framtiden. Detta för att se hur det faktiska skyddet just nu ser ut för inhyrda arbetstagare som slår larm i inhyrarens verksamhet. Vi har valt att avgränsa oss till att endast beröra tjänstemän och därför exkluderat arbetare i denna uppsats. Vi har använt oss av befintligt material som varit tillgängligt för oss, bland annat förarbeten till flertalet lagar, däribland Lagen (2018:558) om företagshemligheter. Vi har även använt oss av avhandlingar, aktuella kollektivavtal och övrig doktrin som skrivits i ändamålet att beröra visselblåsning på den svenska arbetsmarknaden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)