Outsourcing av IT : En redogörelse för möjliga kostnadsfällor vid outsourcing av IT-tjänster

Detta är en Magister-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

Sammanfattning:

Inledning: Outsourcing av IT kan medföra kostnadsbesparingar, ökad flexibilitet och tillgång till ny kompetens. Dock rapporterar många företag att deras outsourcing har misslyckats nå upp till förväntade servicenivåer och kostnadsbesparingar.

Syfte: Denna studie avser undersöka varför kostnader associerade med outsourcing av IT i många fall är högre än vad företag förutspår.

Metod: Uppsatsen är en kvalitativ studie baserad på intervjuer med fem aktörer aktiva inom outsourcing av IT samt vetenskapliga artiklar och litteratur inom ämnesområdet.

Resultat: Företag som outsourcar IT underskattar ofta konsekvenserna av förlorad kärnkompetens, kostnaderna orsakade av avbräck i den övriga verksamheten samt komplexiteten i att formulera och övervaka outsourcingavtal. Detta kan till viss del förklara varför kostnaderna associerade med outsourcing av IT ofta blir högre än vad företag initialt förutspått.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)