"Det ska alltid finnas en öppen väg till mig" : En kvalitativ intervjustudie om hur enhetschefer inom funktionshinderomsorgen upplever och förhåller sig till anhörigas delaktighet och inflytande

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

Sammanfattning: Denna studie har antagit en kvalitativ forskningsansats där tio semistrukturerade intervjuer med enhetschefer inom funktionshinderomsorgen har genomförts. Studiens övergripande syfte är att undersöka enhetschefers erfarenheter av anhörigas delaktighet och inflytande i närståendes insatser inom funktionshinderomsorgen. Följande forskningsfrågor har varit centrala för studien: Hur upplever enhetschefen anhörigas delaktighet och inflytande? Hur förhåller sig enhetschefen till anhörigas delaktighet och inflytande?  Genom tematisk analys har två huvudteman med två underteman vardera identifierats. I det första huvudtemat, Enhetschefens upplevelse, redogör enhetscheferna för hur de upplever anhörigas delaktighet och inflytande i närståendes insatser. De två underteman som sedan identifierats är Engagemang - i olika roller samt Synpunkter och förväntningar där det framkommer att anhöriga förekommer i olika roller kring brukaren och främst kontaktar enhetschefen när det uppstår problem med insatsen. I det andra huvudtemat, Enhetschefens förhållningssätt, framför enhetscheferna hur de förhåller sig till anhörigas delaktighet och inflytande i närståendes insatser där underteman Respektfull och lyhörd samt Empatisk och förstående visar sig. Enhetscheferna menar att det är viktigt att respektera och vara lyhörda inför att anhöriga vill vara delaktiga samt ha en förståelse för och kunna visa empati för anhöriga som själva kan ha det svårt.  Avslutningsvis kopplas resultatet från intervjuerna med enhetscheferna samman med tidigare forskning kring anhörigas delaktighet och inflytande. En diskussion utifrån dessa förs i enlighet med Twigg och Atkins (1994) fyra teoretiska modeller om hur professionella kan förhålla sig till anhöriga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)