Unga människors upplevelse av att leva med övervikt och fetma

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

Sammanfattning: Förekomsten av övervikt och fetma bland barn och ungdomar är hög och ökar ständigt i västvärlden, så även i Sverige. Idag är omkring 400 000 barn och unga överviktiga vilket kan leda till hälsorelaterade problem. Som allmänsjuksköterska kan man i många olika vårdkontexter träffa unga personer med övervikt och fetma. Det är därför viktigt att få kunskap om hur en ung överviktig upplever sin livsvärld. Studiens syfte är att beskriva unga människors upplevelse av att leva med övervikt och fetma. Metoden är en litteraturöversikt av kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar som är skrivna utifrån ett livsvärldssperspektiv. I resultatet kom vi fram till att övervikt påverkar unga människor i många anseenden. Det kan bl.a. leda till att känna missnöje med sin kropp, känna sig mobbad, känna oro, känna sig ambivalent, inte känna sig som andra och känna vilja till att förändra sin kropp. Slutligen diskuteras olika faktorer som påverkar risken att bli överviktig t.ex. alltmer stillasittande aktiviteter i det dagliga livet i både hem och i skola. Vi anser det viktigt att belysa detta ämne för att vi inom vården ska kunna ta hand om unga överviktiga på bästa möjliga sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)