Tvärorganisatoriska förbättringsmöjligheter : En fallstudie om kvalitetsbrister inom order-till-leveransprocessen

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Kurs: Examensarbete i logistik och controller för Civilekonomprogrammet, 30 hp. 4FE18E & 4FE19E, VT17 Författare: Viktor Lööf och Rasmus Tandrup Handledare: Hana Hultén Examinator: Helena Forslund Titel: Tvärorganisatoriska förbättringsmöjligheter – En fallstudie om kvalitetsbrister inom order-till-leveransprocessen Bakgrund: Leverantörer har fått en allt viktigare roll i försörjningskedjan och order-till leveransprocessen har därför beskrivits som en av företagets viktigaste processer. Genom att identifiera kvalitetsbrister inom E-handelsföretagets order-till-leveransprocess och utveckla förbättringsåtgärder för att minimera dessa kan en mer välfungerande process uppnås. För att säkerställa resultatet av en genomförd kvalitetsförbättring måste företag även utveckla styrning för den berörda processen, där det inom order-till- leveransprocessen kan finnas hinder vid utformningen av prestationsmätning mellan leverantör och köpare. Syfte: Syftet med denna studie är att identifiera kvalitetsbrister inom E-handelsföretagets order-till-leveransprocess samt att utveckla förbättringsåtgärder som reducerar de förekommande bristerna. Vidare är syftet att identifiera de hinder som finns vid utformning av prestationsmätning mellan köpare och leverantör inom order-till- leveransprocessen. Metod: Denna studie grundar sig på en kvalitativ ansats. I linje med studiens syfte har en fallstudie gjorts hos E-handelsföretaget. Empiri har insamlats genom observationer, intervjuer och en fokusgrupp. Slutsats: Merparten av de kvalitetsbrister som identifierats inom E-handelsföretagets order-till-leveransprocess härleds till aspekten informationskvalitet. För att reducera dessa kvalitetsbrister presenteras en EDI-lösning mellan köpare och leverantör som en möjlig förbättringsåtgärd, vilket ger förutsättningar för att skapa och kommunicera information vid rätt tillfälle. Majoriteten av de hinder som identifierats vid utformning av prestationsmätning inom order-till-leveransprocessen kan kopplas till vem och hur själva mätningen genomförs mellan köpare och leverantör. Studiens resultat sammanställs i tabell 8 och figur 30, se avsnitt 6.1.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)