Coronapandemins påverkan på Volvo Cars inköpsavdelning på huvudkontoret i Göteborg

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med denna studie har varit att undersöka hur en inköpsavdelning på ett globalt företagsom Volvo Cars blivit påverkade av coronapandemin och hur de har hanterat krisen.Coronapandemin som anses vara den allvarligaste krisen som den globala befolkningengenomskådat sedan andra världskriget, har skapat enorma problem för företag. Stängdagränser, utegångsförbud, diverse restriktioner och minskad efterfrågan på konsumtion har letttill att företag behövt kämpa för sin överlevnad vilket lett till att krishanteringen blivit viktigför att minska effekterna av krisen. Denna uppsats har gett en bild av hur Volvo Carsinköpsavdelning påverkats av krisen, hur krishanteringen sett ut samt om det skett enstrategisk förändring.Studien har genomförts med en kvalitativ forskningsmetod där semistrukturerade intervjuerstått till grund för den primära datainsamlingen. Resultatet av intervjuerna har sedananalyserats utifrån teorier kring krishantering och strategiskt inköp.Studien visar att Volvo Cars inköpsavdelning inte alltid haft en tydlig och given strategi föratt hantera krisen. Istället visar resultatet på att det förekommit en osäkerhet kringcoronapandemin. Stora leveransproblem har lett till produktionsstörningar, vilket påverkatslutförandet av produkten då företagets primära uppgift är att producera bilar. Genom att tatillvara på erfarenheter från tidigare händelser samt med en bra kriskommunikation har manlyckats kraftsamla och bilda grupper med målet att minska effekterna av krisen. Studienbelyser att krishanteringen kan gå till på olika sätt och att det inte finns rätt sätt. Det handlarsnarare om att anpassa sig efter de hot och utmaningar man står inför.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)