Coronapandemins påverkan på Volvo Cars inköpsavdelning på huvudkontoret i Göteborg

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med denna studie har varit att undersöka hur en inköpsavdelning på ett globalt företag som Volvo Cars blivit påverkade av coronapandemin och hur de har hanterat krisen. Coronapandemin som anses vara den allvarligaste krisen som den globala befolkningen genomskådat sedan andra världskriget, har skapat enorma problem för företag. Stängda gränser, utegångsförbud, diverse restriktioner och minskad efterfrågan på konsumtion har lett till att företag behövt kämpa för sin överlevnad vilket lett till att krishanteringen blivit viktig för att minska effekterna av krisen. Denna uppsats har gett en bild av hur Volvo Cars inköpsavdelning påverkats av krisen, hur krishanteringen sett ut samt om det skett en strategisk förändring. Studien har genomförts med en kvalitativ forskningsmetod där semistrukturerade intervjuer stått till grund för den primära datainsamlingen. Resultatet av intervjuerna har sedan analyserats utifrån teorier kring krishantering och strategiskt inköp. Studien visar att Volvo Cars inköpsavdelning inte alltid haft en tydlig och given strategi för att hantera krisen. Istället visar resultatet på att det förekommit en osäkerhet kring coronapandemin. Stora leveransproblem har lett till produktionsstörningar, vilket påverkat slutförandet av produkten då företagets primära uppgift är att producera bilar. Genom att ta tillvara på erfarenheter från tidigare händelser samt med en bra kriskommunikation har man lyckats kraftsamla och bilda grupper med målet att minska effekterna av krisen. Studien belyser att krishanteringen kan gå till på olika sätt och att det inte finns rätt sätt. Det handlar snarare om att anpassa sig efter de hot och utmaningar man står inför.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)