”För det är inte alltid chefen som har rätt” - En studie om kultur, organisationskultur och ledarskap i ett svenskt företag med japanska ägare

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Författare: Sofia Bringemark; [2016-08-25]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kultur, organisationskultur och ledarskap uppfattasefter att ett svenskt företag övergått i utländsk ägo. Syftet är vidare att göra en uppföljning aven studie som genomfördes inom samma företag sju år efter uppköpet samt beskriva hur detser ut idag. Det studerade företaget är en tillverkande industri i Mellansverige som blevuppköpt av japanska ägare år 2000 och har sedan dess infört en företagsanpassad leanproduction.Studien har en kvalitativ ansats och är en uppföljning på en tidigare studie som innefattar tvåpublikationer (Oudhuis & Olsson, 2007; Oudhuis och Olsson, 2011). Det empiriska materialethar samlats in genom semistrukturerade intervjuer med chefer och medarbetare inom områdetproduktionslogistik på företaget.De slutsatser som kunnat dras är att det till störst del är den svenska kulturen som upplevsleva kvar på företaget, men vissa delar av japansk kultur kan också urskiljas.Organisationskultur uppfattas som ett komplext begrepp och beskrivs dels vara något somledningen vill förmedla i organisationen, men också något som fungerar som en vägledningför cheferna. Slutsatsen kan även dras att ledarskapet på företaget främst är relationsinriktatoch motivation lyfts fram som en viktig aspekt. Både likheter och skillnader mellan dennastudie och den tidigare genomförda studien har kunnat identifieras. Dessa beror sannoliktfrämst på att företaget och dess ägare har lärt känna varandra och en ökad förståelse förvarandras kulturer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)