Lagret utan människan En fallstudie om lagerautomationens utveckling och framtid med fokus på Absolut Vodka Åhus

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Kundernas höga krav på leveranser har bidragit till attförsörjningskedjor måste se över lagerhanteringen för att kunna konkurrera medlågkostnadsländer. Lagerhållning ska idag ske på ett snabbt och effektivt sätt, med möjlighetatt spåra leveranser. Industri 4.0 möjliggör tillgång till realtidsdata och kan på så sätt ge företagbättre kontroll över godset som finns i lagret. I syfte att uppfylla de höga kraven på lagren samtminska felaktigheter, kostnader och behovet av arbetskraft kan företag implementeralagerautomation. Robotar i lager blir allt vanligare, då företag vill dra nytta av den hastighetoch effektivitet automatiseringen realiserar.Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur och när automatiseringen i färdigvarulager förtillverkningsföretag, med fokus på Absolut Vodka Åhus, kan komma att utvecklas framgent.Avgränsningar: Studien fokuserar enbart på automatisering av lager och bortser från etiska,juridiska och miljömässiga aspekter.Teori: I teorin presenteras den tidigare forskning som ligger till grund för studiens analys. Iavsnittet beskrivs lagret med dess hantering och processer, olika lagersystem, den logistiskarevolutionen samt hur den tekniska utvecklingen har sett och kan komma att se ut inomlagerverksamhet.Metod: För genomförandet av studien har en kvalitativ metod använts, där primärkällor samlatsin via kvalitativa intervjuer med både lagerchef på Absolut Vodka Åhus samt utomståendeexperter inom logistik och automatisering.Empiri: I empirin presenteras Absolut Vodka Åhus och dess lagerprocess, utveckling avlagerautomation samt framtidsplaner. Vidare kompletteras empirin med spekulationer kringframtida lager av experter med olika roller inom logistik och automatisering.Analys och slutsats: I analysen och slutsatsen besvaras studiens första frågeställning gällandelagerautomationens drivkrafter, där framväxten av Just-in-Time, hanteringen av repetitivauppgifter, det ökade behovet av datadelning och kraven på snabba leveranser diskuteras. Vidarebesvaras studiens andra frågeställning gällande processen till helautomatiska lager, där teknikerinom Industri 4.0 diskuteras och framtida lager spekuleras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)