It’s a Fucking Revolution

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Kvinnors hantering av menstruation har skiftat genom åren. Engångsskydd har stor miljöbelastning och är dyra i inköp. Menskopp är ett till synes miljövänligt och ekonomiskt skydd som ökar i popularitet. Egenmakt eller empowerment är ett yttryck för styrka och att ta ansvar för sin egen kropp och hälsa. Egenmakt kan förstärkas genom att kvinnor upplever kontroll över sin menstruation. Syfte: Syftet med studien var att belysa menstruerande kvinnors anledningar till och upplevelser av att använda menskopp. Metod: Kvalitativ intervjustudie med analys inspirerad av Burnards innehållsanalys. Slutsats: Användning av menskopp upplevs positivt ur hälo-, miljö- och ekonomiskt perspektiv. De svårigheter som tas upp är sådana som kvinnorna själv hittar strategier för att överkomma.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)