En kartläggning av medarbetarsamtal i två organisationer : En studie mellan två organisationers medarbetarsamtal

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att göra en kartläggning av två organisationers medarbetarsamtal. Förutsättningarna för de olika organisationerna skiljer sig på flera plan då de verkar i olika branscher, antalet anställda och geografisk placering i Sverige. Till vår hjälp har vi gjort en kvantitativ enkätstudie med kvalitativa inslag och jämfört organisationerna via följande områden; kännetecken, förväntningar och vad medarbetarsamtal genererar. Samtliga delar är genomgående för uppsatsen och undersöks på både ett organisatoriskt plan samt på individnivå. Vidare har vi med dessa förutsättningar formulerat ett syfte med tillhörande frågeställningar; Syftet med uppsatsen är att undersöka medarbetarsamtalets kännetecken och betydelse så som detta uppfattas av chefer och medarbetare. Genom att undersöka två olika organisationer riktas intresset mot en kartläggning över dessa organisationers medarbetarsamtal. Till vår hjälp har vi skapat två huvudfrågor som ska besvara vårt syfte: ● Vad kännetecknar medarbetarsamtalet? ● Vilken betydelse har medarbetarsamtalet för arbetstagaren respektive organisationen? Enkäten bestod av 18 frågor som täckte in medarbetsamtalets komplexitet på det organisatoriska- samt det individuella planet. Andelen deltagare utgjordes av 19 kvinnor och 34 män från de två organisationerna. Teorin som vi använde oss av för att analysera den insamlade datan utgjordes av Yrjö Engeström (1987) verksamhetsteoretiska modell. Resultatet visade på intressanta samband mellan organisationerna. Kartläggningen över medarbetarsamtalen inom dessa organisationer pekade på olika mönster inom de undersökta områdena; kännetecken, förväntningar och genererar. I den lilla organisationen kunde man skönja att relationer berörs i samtalen medan lönefrågor diskuterades i en större utsträckning i den stora organisationen. Vår kartläggning visade även att personliga egenskaper

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)