Patienters upplevelser i väntan på organtransplantation

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: PATIENTERS UPPLEVELSER I VÄNTAN PÅ ORGANTRANSPLANTATIONEN LITTERATURSTUDIEPETRA NILSSONKRISTINA NINICNilsson, P & Ninic, K. Patienters upplevelser i väntan på organtransplantation. Enlitteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmöuniversitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för vårdvetenskap,2020.AbstraktSyfte: Syftet med studien är att belysa patienters upplevelser av att vänta påorgantransplantation.Bakgrund: Behovet av transplantationer ökar och väntetiden blir längre. Enöversikt av utförda transplantationer presenteras både i Sverige och globalt.Lungor, hjärta, njurar och lever är väsentliga organ som behövs för överlevnad,när ett av dessa organ drabbas av sviktande funktion kan den enda behandlingenvara transplantation. Organ kan doneras både från levande och avliden donator.Metod: En litteraturstudie med kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats somär baserad på 14 kvalitativa artiklar som relevans och kvalitetsgranskades.Artiklarna hittades i databaser CINAHL och PubMed.Resultat: Flera upplevelser identifieras under väntan på transplantation ochkategoriseras som: väntan skapar en pendling mellan hopp och hopplöshet,väntan skapar oro, väntan leder till social isolering samt att få hjälp i hanteringav situationen under väntetiden. Dessa huvudkategorier leder till sammanlagt 14subkategorier.Konklusion: Denna studie belyser patienternas upplevelser och lyfter fram möjligaomvårdnadsåtgärder som sjuksköterskor kan vidta för att tillfredsställapatienternas behov samt ge en god omvårdnad.Nyckelord: omvårdnad, patient, sjuksköterska, transplantation, upplevelser, väntan

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)