"Olaga förföljelse", nytt brott för att komma åt stalkning

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Författare: Parya Chehrazi; [2012-02-06]

Nyckelord: Straffrätt;

Sammanfattning: Fenomenet stalkning har funnits sedan lång tid tillbaka men har med tiden blivit allt mer uppmärksammat, bland annat beroende på att ett flertal offentliga personer har varit bland de drabbade. Det finns flera olika sätt genom vilka man kan bli utsatt för stalkning. Det kan innebära allt ifrån att ständigt bli uppringd, få besök och e-post med kränkande innehåll till att bli hotad, misshandlad eller få sin egendom förstörd. Ämnet är idag högaktuellt i och med att regeringen nyligen utgivit en proposition avseende kriminaliseringen av upprepade förföljelser gentemot ett och samma brottsoffer. Det nya brottet benämns ”olaga förföljelse”. Rekvisiten som ska uppfyllas består av att vid upprepade tillfällen utsätta en annan person för ett antal uppräknade gärningar som idag redan är kriminaliserade. Dessa gärningar har ofta var för sig ett lågt straffvärde men desto större påverkan på den som blir utsatt då de förekommer som en del i en upprepad förföljelse. Som en del i kriminaliseringen av olaga förföljelse ska även ett nytt brott, olaga fotografering, införas i brottsbalken. Brottet tar främst sikte på då fotografering sker i den utsattes hem eller då den utsatte annars befinner sig på en plats eller i en situation då fotografering kan anses kränka den utsattes integritet. Då olika studier har visat att en relativt stor del av Sveriges befolkning någon gång har varit utsatta för förföljelse är den nya lagstiftningen önskvärd, särskilt då det i jämförelser framgår att andra läder redan har haft denna typ av bestämmelse i decennier. Att gärningarna som stadgas i bestämmelsen om olaga förföljelse redan är kriminaliserade medför inte att bestämmelsen på något sätt är onödig eller överflödig. Tvärtom ger det domstolen en möjlighet att göra en helhetsbedömning och markera allvaret i fall av upprepade kränkningar mot ett och samma offer, samtidigt som rättssäkerhetsprincipen och legalitetsprincipen upprätthålls.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)