En läromedelsanalys i matematik i årskurs 1–3 : - en kvalitativ studie med fokus på klockan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

Författare: Daniel Hallgren; Amina Cehajic; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Klockan har visat sig medföra svårigheter för eleverna att förstå eftersom den i grunden bygger på ett sexbas decimaltalsystem (talbas 60) och därmed frångår det 10-bassystem som är allmänt känt och förekommer i grundläggande skolmatematik. Detta ställer krav på dagens läromedel att tillhandahålla ett material som på olika sätt skapa förutsättningar för lärande inom området klockan. Syftet med studien är att belysa hur olika läromedel presentera klockan utifrån de fem representationsformerna konkret modell, bild, språk, symboler samt verklighet. Vidare syftar studien på att undersöka hur dessa i sin tur samverkar. Genom en innehållsanalys av läromedlet Favorit matematik tre böcker för årskurs ett till tre, har studien visat att läromedlet presenterar ämnesområdet klockan med varierande uppgifter där olika representationsformer används. Studien visar även att representationsformerna kombineras i större utsträckning ju längre i bokserien eleverna kommer. Med hjälp av detta kan läraren få kunskap om läromedlets upplägg och innehåll och där med har möjlighet att komplettera undervisning med klockan där representationsformerna är underrepresenterade.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)