Utvärdering av supermiljöbilspremien - en regression discontinuity analys

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

Sammanfattning: För att nå de svenska klimatmålen måste transportsektorns koldioxidutsläpp minska. Tidigare studier visar att subventioner för personbilar med miljövänlig teknik kan ha en positiv effekt på efterfrågan av dessa bilar, men att effekten ofta är liten och ett dyrt sätt att nå miljövinster. Syftet med denna uppsats är att empiriskt utvärdera supermiljöbilspremiens effekt på efterfrågan av personbilar med låga koldioxidutsläpp. Vi använder data från vägtrafikregistret över registrerade personbilar i Sverige perioden 2012–2015 och applicerar en regression discontinuity (RD) design där vi jämför fördelningen av bilar som precis kvalificerat och inte kvalificerat för premien. Våra resultat påvisar att supermiljöbilspremien haft en positiv effekt på efterfrågan av personbilar med låga koldioxidutsläpp. Baserat på vår parametriska analys uppskattas effektens magnitud till en genomsnittlig ökning av antalet köpta supermiljöbilar (med laddhybridteknik) på 3000 bilar under perioden. Effekten motsvarar 37 procent av totala nyregistreringar av laddhybrider, eller 0,3 procent av totala nyregistreringar av personbilar, under perioden. Resultaten visar att styrmedlet haft en betydande effekt på marknadsutvecklingen för laddhybrider, men en marginell effekt på sammansättningen av personbilsflottan i stort och följaktligen transportsektorns koldioxidutsläpp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)