Porten till naturen : gestaltningsförslag av ett besökscentrum i ett naturreservat som ett alternativ till en byggnad

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Nationalparker och naturreservat har funnits i mer än ett århundrande i Sverige, och i nära anslutning finns idag storslagna arkitektritade besökscentrum, så kallade naturum. Syftet med naturum är att locka besökaren ut i naturen och lära dem mer om människans påverkan på naturmiljön och ekologin på den specifika platsen. Denna uppsats syftar till att undersöka varför ett naturum är en sluten byggnad och hur ett alternativt naturum/besökscentrum kan gestaltas som möjliggör kontakt med naturen. För att undersöka detta valdes en teoribakgrund som kunde belysa skillnaderna mellan arkitektur och landskapsarkitektur avseende utformandet av gestaltningsförslag. Vidare studerades vilka aspekter landskapsarkitekter bör förhålla sig till för att skapa god landskapsarkitektur. Med hjälp av miljöpsykologi belystes hur människan uppfattar och påverkas av naturen. För att testa teoribakgrunden och få en djupare förståelse av gestaltning på en plats med skyddsvärd natur valdes Hälleskogsbrännas naturreservat som en referensplats. Slutligen utfördes ett platsspecifikt gestaltningsförslag på Stora Karlsö med stöd av valda teoretiska utgångspunkter och referensplats. Resultatet av gestaltningsförslaget blev en anpassad träspångsslinga som följer topografin på ön och leder besökaren till historiskt och ekologiskt värdefulla platser i naturreservatet. Studien visar att det finns skillnader mellan arkitektdisciplinerna och antyder att landskapsarkitekten har förmågan att utforma besökscentrum som integrerade tillägg i naturen som inbjuder till en naturlig koppling mellan människa och natur. Denna typ av tillägg skapar ett värde och lockar besökaren ut i naturen genom en balanserad gestaltning med sociala, ekologiska och estetiska aspekter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)