Gynnar det oss? : En motivanalys av USA:s ställningstaganden angående brott mot de mänskligarättigheterna i Ukraina av Ryssland samt i Palestina av Israel

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Sammanfattning: Genom att genomföra en motivanalys angående USA:s uttalanden gällande brott mot mänskligarättigheter i Ukraina av Ryssland samt i Palestina av Israel, lyckades vi hitta motiv ochförklaringar till varför USA:s ställningstaganden såg ut som de gjorde. Valet av specifikt dessakonflikter baserades på faktumet att det är ungefär samma brott mot mänskliga rättigheter i bådakonflikterna. Även USA:s väldefinierade relationer till både Israel och Ryssland hade en centralroll i valet av forskningsmaterialet. Genom att utforma ett analysverktyg baserat på realism,liberalism och konstruktivism analyserades den amerikanska utrikesministern Antony J. Blinkensuttalanden angående ländernas inskränkningar av de mänskliga rättigheterna. Med hjälp avanalysverktyget samt relevant bakgrundsinformation kunde vi genomföra denna studie.Uttalandena analyserades genom appliceringen av analysverktyget och förankrades i relevantbakgrundsinformation som var avgörande för förklaringen av motiven. Slutsatserna av dennaundersökning blev att USA:s uttalanden gällande Ryssland främst kan motiveras genom det såkallade sociala motivet och att USA:s uttalanden gällande Israel har sina grunder i flera olikamotiv. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)