Ytlig frihet : Fritidspedagogens perspektiv på skolgården

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

Författare: Annelie Johansson; Ida Djärv; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Skolgården är en utomhusmiljö som används mycket av fritidshemmen och blir på så sätt en viktig del av fritidshemmets lärandemiljö. Historiskt så har skolgården präglats av samhällets utveckling genom århundraden. Från att varit styrd av kyrklig och militärisk fostran till att ha blivit enskilda kommuners intressen med påverkan från nationell och internationell nivå. I tidigare forskning har det undersökts om barns syn på skolgården som plats och dess aktiviteter, hur skolgårdens aktörer har förväntningar, hur regler och säkerhetsaspekter påverkar förhandlingar om vad som sker samt om hur kunskap tas in på skolgården. Syftet med denna studie är att undersöka hur fritidspedagoger ser på skolgården och dess innehåll. För att undersöka detta har vi genom kvalitativa semistrukturerade metoder intervjuat sex stycken fritidspedagoger. Resultatet i vår studie påvisar att fritidspedagogerna använder skolgården utifrån sin profession. Fritidspedagogerna påvisar att det är bra att vara ute och grundar det i sina erfarenheter. De ger barnen mycket tid för fri lek och upplever att barnen vill ha det. Fritidspedagogen menar att skolgårdens innehåll på fritidshemmens tid är aktiviteter med sociala samspel i fokus samtidigt som skolgården omfattas av regler som har skapats utifrån säkerhetsaspekter; barnen får inte skada sig själva eller varandra. Skolgårdens yta och rum, jämfört med inomhus, ger fritidspedagoger och barn friare möjligheter till prövandets processer. Studien visar att fritidspedagogerna och barnen behöver få öva och ompröva, för att ges möjlighet att utveckla expertis. Fritidspedagoger behöver utveckla sin expertis för att bistå barnen i deras lärande. Att om och om igen få pröva sig fram kan leda till ett lärande som stärker individuella förmågor och minskar risken för rädsla inför nya utmaningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)