Vårdande : En begreppsanalys 

Detta är en M1-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Vårdande är ett centralt begrepp inom sjuksköterskeprofessionen och vårdvetenskapen, dock finns det oklarheter kring vad begreppet innebär, då definitionerna är många och oeniga. Lagar och styrdokument ligger till grund för hur sjuksköterskor ska handla med vårdandet i fokus och sjuksköterskors förhållningssätt beskrivs i Watsons caritasprocesser som en kärleksfull godhet, empatisk förmåga och en genuin närvaro. I enlighet med tidigare forskning anses begreppet vara för betydelsefullt för en otydlig definition. Syfte: Att tydliggöra begreppet vårdande inom sjuksköterskeprofessionen. Metod: En begreppsanalytisk metod av Walker och Avant. Resultat: Det finns flera olika definitioner och synonymer till begreppet vårdande i lexikon och synonymordböcker. Ur facklitteratur och vetenskapliga artiklar framhävs vårdandet utifrån ett sjuksköterske- och patientperspektiv. Begreppet vårdande redovisas slutligen som fyra olika egenskaper: att interagera, att se hela människan, att tillgodose fysiologiska behov och att värna. Alla egenskaper behövs för att kunna beskriva vårdandets innebörd som framställs i form av tre fiktiva berättelser. Slutsats: Examensarbetet har resulterat i en djupare och klarare förståelse av begreppet vårdande. Det har bidragit med en kunskap om hur sjuksköterskors förhållningssätt bör vara, och andra faktorer som är angeläget i mötet med patienter. Att lindra lidande framkom som en konsekvens av vårdandet och synliggör dess betydelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)