Hållbarhet, företagens lönsamhet och investerarnas avkastning

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med denna undersökning är att fastställa om det finns ekonomiska incitament för företag att engagera sig i hållbarhetsarbete och huruvida investerare kan tjäna extra avkastning genom att välja aktiebolag som engagerat sig i hållbarhetsarbete under en längre tid framför aktiebolag som inte gjort detta. Studien har genomförts med hjälp av en linjär regressionsanalys i vilken sambandet mellan variabeln antalet år av hållbarhetsrapportering och lönsamhet respektive avkastning har undersökts. Som mått för lönsamhet har earnings per share använts och som mått för avkastning har den geometriska medelavkastningen använts. Studien kom fram till att inget samband kan ses mellan antalet år av hållbarhetsrapportering och lönsamhet respektive avkastning. Detta innebär att man inte kan förvänta sig att ett företag som hållbarhetsrapporterat under ett stort antal år kommer få en bättre lönsamhet än ett företag som endast hållbarhetsrapporterat under ett litet antal år. En investerare kan inte heller förvänta sig att uppnå en överavkastning genom att investera i företag som ägnat sig åt hållbarhetsrapportering under en längre tid framför att investera i företag som ägnat sig åt hållbarhetsrapportering under en kortare tid.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)