Prestationer på WAIS-IV Symbolletning mellan studenter med och utan Kanjikunskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Sammanfattning:

Tidigare forskning har visat att individer uppväxta i Japan presterar bättre än individer uppväxta i USA på test avsedda att mäta spatial förmåga. En hypotes till varför har varit att en intensiv exponering för och kunskap om bildmässigt komplicerade skrifttecken (Kanji), skapar gynnsamma förutsättningar för prestationer på test av spatial förmåga. Föreliggande studie undersökte om det fanns ytterligare kognitiva domäner där Kanjikunskap kunde vara av fördel. Universitetsstudenter från Japan (n=14) med Kanjikunskap (KK) och universitetsstudenter från Sverige (n=14) utan Kanjikunskap (UKK) testades med Symbolletning från WAIS-IV för att jämföra gruppernas prestationer. Studenterna från Japan (KK) presterade signifikant högre på Symbolletning än studenterna från Sverige (UKK). Eventuell påverkan av KK samt andra faktorer som kan ha bidragit till skillnad i prestationer mellan studentgrupperna diskuteras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)