”Att orientera sig” eller orientering? : En studie om hur idrottslärare tolkar kunskapskravet ”att orientera sig” i skolan.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Författare: Sandra Ekholm; [2015]

Nyckelord: friluftsliv;

Sammanfattning:

Syfte och frågeställning

Tanken med denna studie väcktes mot bakgrund av att friluftsundervisningen i skolan har fått massiv kritik att vara bristfällig. Detta är en kvalitativ studie där sex idrottslärare har intervjuats för att ta reda på hur deras friluftsundervisning ser ut i allmänhet men det främsta syftet med studien är att undersöka hur lärarna tolkar målet "att orientera sig" kopplat till, det centrala innehållet det står under, gällande friluftsliv och utevistelse i Lgr 11.

'Hur tolkar lärarna i idrott och hälsa det centrala innehållet "att orientera sig"?

'Hur arbetar idrottslärarna för att alla elever ska klara kravet innan sjätte klass?

'Hur bedöms kunskapskravet?

Metod

Som metod har jag intervjuat sex undervisande idrottslärare med en spridning från Småland i söder till Jämtland i norr. Jag tog kontakt med lärarna via mail eller telefon och en intervjutid bokades in. Intervjuerna gjordes på telefon.

Resultat

Resultatet visade att övervägande del har tolkat målet som sporten orientering och det var också den metod som tog överhanden i undervisningen som syftade till att träna just det nämnda målet. Några använde sig av andra metoder som kartpromenader eller fjällturer. När det kom till att bedöma målet hade alla idrottslärarna prestationsmål likt en orienteringstävling som bedömningssituation. Dock var övervägande antal lärare överens om att tiden inte var avgörande utan fokus låg på antal hittade kontroller.

Slutsats

Min slutsats är att detta beror på en rad ramfaktorer som påverkar hur undervisningen ser ut. Idrottslärarna vittnar om ständig tidsbrist, bristfällig utrustning, brist på pengar och andra resurser samt tveksamt engagemang från deras kollegor. Det är just mer resurser som personal som de anser är en av förutsättning när man bedriver friluftsundervisning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)