Bokchiffer : En algoritmisk beskrivning samt implementation för framtagningen av möjliga nycklar

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska högskolan

Författare: Robert Krogh; Sofia Nyberg; [2014]

Nyckelord: Kryptering; Bokchiffer; One-time pad; Algoritm;

Sammanfattning:

Rapporten presenterar ett tillvägagångssätt att med moderna medel angripa en av äldre tidens kryptotekniker, bokchiffer, där nummer utifrån boktexter utgör kryptotexten. Ett speciellt fall som varit olöst i närmare 200 år, det så kallade Beale-kryptot, kommer att vara huvudområdet och tillskillnad från den klassiska metodiken att medels penna och papper räkna och lösa, tillåta datorn att snabba på den långdragna arbetsprocessen.

Ett inför rapporten skapat datorprogram kommer att användas, ett program som dels klarar av att replikera den gamla metodiken, dels att introducera nya lösningsgångar och dels att presentera statistik över dokument som undersöks. Programmet kan presentera de lösningarna man sedan vill titta närmare på i dekrypterad form, något som blir intressant både ur ett replikerbarhetsperspektiv men också om nya intressanta dokument dyker upp under den statistiska testningen. Testfallen resulterar inte i några nya intressanta nycklar, men visar på att metoden är rättvisande då ett historiskt löst dokument får markanta utstickande resultat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)