Från innovationsprocesser till realiserade innovationer i en privat och en offentlig organisation - En jämförande studie av innovationsledare och coacher

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

Sammanfattning:

Titel: Från innovationsprocesser till realiserade innovationer i en privat och en offentlig organisation - En jämförande studie av innovationsledare och coacher

Författare: Mathias Malmgren Jäll & Niklas Hjorth

Handledare: Anna Larsson

Examinator: Tomas Backström

Kurs: INO325, Examensarbete i innovationsteknik på kandidatnivå.

Syfte: Syftet med undersökningen är att skapa en bild av hur innovationsarbetet fungerar i realiteten i en offentlig- respektive en privat organisation utefter deras redan kartlagda innovationsprocesser. Intentionen är att kunna identifiera om de arbetar efter sina processer, hitta likheter och skillnader mellan respektive organisation samt möjliggöra en diskussion om vilka som kan anses mest innovativa i sitt arbete.

Metod: Författarna har använt en kvalitativ forskningsmetod med utgångspunkt ur ett hermeneutiskt förhållningssätt med en huvudsaklig deduktiv ansats.

Teori: Den teoretiska referensramen baserar sig på innovation allmänt i både den privata- och den offentliga sektorn. Sedan beskrivs Eskilstuna Kommuns och Volvo CE:s innovationsprocesser ingående och hur de ska fungera utifrån teoretiska grunder.

Empiri: Författarna har intervjuat personer som har rollerna som innovationsledare inom Eskilstuna Kommun och coacher inom Volvo CE. Det har gett en bild av hur innovationsarbetet fungerar i realiteten i en offentlig och en privat organisation samt vilken syn respondenterna har på innovation och vilka förutsättningar de anser finnas för att bedriva ett innovationsarbete inom respektive organisation.

Analys: Både den offentliga- och privata organisationen befinner sig bara i början av sina innovationsprocesser. De innovationsledare och coacher som intervjuats ser sig främst som ett stöttande element på sina arbetsplatser och ser det som svårt att realisera innovationer i den situation de befinner sig i nu. Den offentliga organisationen vill skapa ett värde för att människor ska få det bättre medan den privata organisationen är hårt styrda av produktutveckling och värdet ligger där i en slutprodukt som kunden kan köpa. Inom båda organisationerna ser de ett hinder i att strukturerna är invanda vilket inte gynnar ett innovationsarbete.

Slutsats: För offentliga Eskilstuna Kommuns del visar det att innovationsledarna inte funnit sina roller ännu och att det kan antas finnas en osäkerhet i hur innovativ organisationen egentligen är. För privata Volvo CE finns tillräckligt med resurser att tillgå, det största hindret kan ses i var idébäraren ska vända sig inom organisationen samt att ledningens perspektiv befinner sig för långt ifrån den övriga organisationen. Innovationsprocesserna kan anses likvärdiga i teorin i sina sätt att arbeta. Privata Volvo CE kan anses vara innovativare i nuläget. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)