Musik : Ett pedagogiskt redskap för att utveckla språket hos barn i förskola

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Syftet med den här undersökningen är att få en inblick i hur förskollärare använder sig av musikundervisning i förskolan för att stimulera barns språkutveckling. Vi vill undersöka hur förskollärare arbetar med musik för att främja språkets utveckling, samt vid vilka tillfällen musikundervisningen förekommer. I vår teoretiska ram använder oss av den sociokulturella teorin, även vid analys av resultatet använder vi oss av denna teori men också av tidigare forskning. Vi väljer att använda oss av kvalitativ metod i undersökningen i form av intervjuer, för att få en inblick i hur förskollärare ser på musik i förskolan och hur musiken stimulerar barns språkutveckling. Respondenterna i undersökningen är utbildade förskollärare med olika lång yrkeserfarenhet och i olika åldrar för att få en så bred inblick som möjligt. Resultatet i undersökningen visar att förskollärare använder musikundervisning regelbundet, oftast i samband med samling. De kopplar arbetet till läroplanen och de strävansmål som framhävs för att stimulera barns språkutveckling genom musik. Med musik menar vi sång, instrument och rim och ramsor. Det har även framkommit att respondenterna upplevt en utveckling av barnens språk med hjälp av musikaliska medel både i spontana och planerade situationer. De ser att barnen efter en längre tid lär sig nya sånger vilket innebär att de lär sig nya ord, språkljud och uttal, och meningsuppbyggnad som de tidigare inte kunnat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)